Sie sind hier

Jessica Klopp

Mamer

33 Joer

Enseignante am Fondamental
Sekretärin DP Mamer
Member am Comité Directeur an Südbezierk vun der DP
Member JDL Süden
Member Commission scolaire Mamer
Member Verwaltungsrot Maison relais Mamer
Animateur & Formateur Young Caritas
Mamer