Sie sind hier

Gilbert Brandenburger

Mamer

64 Joer

Fonctionnaire communal, a Pensioun
Member am Comité vun der DP Sektioun Gemeng Mamer
Membre vun der Kulturkommissioun
Member vun der Feldweekommissioun
Member am Comité S.I.T
President KC Gudd Holz Holzem
Member am Comité CTF Holzem
Holzem