Sie sind hier

Viviane Eicher-Bourkel

D’Viviane Eicher huet 71 joer, ass Informatikerin an der Pensioun a wunnt  zu Mamer.

Sie huet een Meedchen.

Viviane reest gaer an interesséiert sech firt Fotographie.

Als Member vun der demokratescher Partei setzt Viviane sech fir eng gesond Emwelt fir Grouss a Kleng an.

Besonneg um Häerz léit him, d‘Wuel an d‘Intégratioun vun behennerte Léit.

D’Viviane ennerstetz och eeler Léit,an dat enner anerem als Sekretärin vun der Senioren Amicale Mameranus.