Sie sind hier

Annette Kuhn

D'Anette Kuhn huet 41 Joer, ass bestuet a Mamm vu 4 Bouwen. Mat hirer Famill wunnt si zu Capellen.

Vu Beruff ass sie diploméiert Gestionnairin an huet während ville Joren an de Lëtzebuerger Fongenindustrie geschafft.

An hirer Fräizäit reest si gär, liest, fiert Vëlo a kacht mat Begeeschterung fir hir Famill an hir Frënn.

D'Anette engagéiert sech an der Demokratescher Partei, well si als Nei-Lëtzebuergerin hir Matbierger an der Gemeng bei den alldeeglechen Erausfuerderunge   well ënnerstëtzen.  

Besonnesch um Häerz leien hir d'Beräicher Famill a Bildung, ëffentlechen Transport a Verkéier esou wéi d'Integratioun vun den auslännesche Matbierger.