Sie sind hier

13 Virschléi fir Mamer

 13 Virschléi fir Mamer

Eis 13 Kandidaten stellen Iech an 13 Punkte vir, wat d’DP Mamer wëll verbesseren an onser Gemeng.

 

  1. Revitaliséierung vun eisen Duerfzentren.

Zu Mamer soll eng « Zone de Rencontre » enstoen mat Commercen, Restauranten asw.

Holzem soll e flotten Duerfkär kréien, wou och Manifestatiounen kënne stattfannen.

Op der Cap solle Veräiner wa méiglech och Accès op de Schoulcampus kréien. E Schoulcampus ka sech esou zu engem attraktiven, liewegen a sécheren Zentrum an enger Uertschaft entwéckelen. Hei muss och de Centre culturel moderniséiert ginn

Op gëeegente Plaze wëlle mir nom Virbild vu Bartreng sougenannte „Shared Space“-Zonen mat reduzéierter Vitesse ariichten, wou Foussgänger, Cyclisten an Autofuerer respektvoll mateneen ëmgoe sollen.

 

 

  1. Oppen a flexibel Kannerbetréiungsstrukturen

Nieft de „Maison relaisen“ d’Crèchen net vernoléissegen. All Gemeng bitt mëttlerweil Kannerbetreiung mat op mannst enger „Maison relais“ un. D’Betreiung a Crèchë sinn allerdéngs meeschtens a privaten Hänn. Mir wëllen iwwerpréiwen op d’Crèchen a verschiddenen Uertschafte genuch Capacitéiten hunn a wann net, kommunal Crèchen ubidden.

Flexibel Ëffnungszäite vun de Betreiungsstrukturen. D’DP setzt sech fir flexibel Ëffnungszäite vun de kommunale Betreiungsstrukturen an. D’„Maisons relaisen“ sollen dat ganzt Joer iwwer op hunn a verlängert Ëffnungszäite sollen Eltere mat onreegelméissegen Aarbechtszäiten entgéint kommen.

Oppe Betreiungsstrukturen. D’DP wäert et den Elteren a Betreier (bspw. Dagesmammen), déi hir Kanner doheem betreien an erzéien, erméiglechen, d’Betreiungsstrukture vun de Gemengen als Kontakt a Berodungsstellen an Usproch ze huelen.

Zesummenaarbecht tëschent Betreiungsstrukturen, Schoulen, Jugendhaiser a Veräiner. Eis Kanner musse während der Betreiungszäit an der „Maison relais“ hiren Hobbyen a Fräizäitbeschäftegungen nogoen kënnen. Dowéinst wëlle mir d’Zesummenaarbecht tëschent de Betreiungsplazen, der Schoul, de Veräiner an eventuell och de Jugendhaiser verbesseren. Doduercher kënnen d’Offere besser openeen ofgestëmmt ginn (beispillsweis Hausaufgabenhëllef oder Nohëllef) bzw. fir systematesch Vakanzen- a Fräizäitaktivitéiten besser mateneen ofzestëmmen.

D’Gemeng kann a soll hir Roll als Vermëttler tëschent den eenzelen Acteuren ubidden

Crèchen an Entreprisen. Mir wëllen d’Kannerbetreiung besser an d’Aarbechtswelt integréieren. Bei der entspriechender Nofro, wäert d’DP Entreprisen dobäi ënnerstëtzen, fir Crèchen eleng oder an Zesummenaarbecht mat aneren Entreprisen anzeriichten. Beispillsweis kéinte Crèchen an Aktivitéitszonen installéiert ginn.

 

  1. D’Veräiner staark ënnerstëtzen

Jugendaarbecht vun de Veräiner fërderen. D’DP erkennt de Wäert vun de Sport- a Kulturveräiner an der Fërderung vun eise Kanner a Jugendlechen. Dowéinst wäerte mir d’Veräiner, déi am Beräich vun de Kanner- a Jugendaktivitéiten eng wichteg Roll spillen, finanziell a materiell ënnerstëtzen. Ausserdeem fërdere mir eng qualifizéiert Aus- a Weiderbildung vum Personal (Traineren, Museksenseignanten...) fir déi beschtméiglechst Fërderung vun de Jonken.

 

4. Eng flott Gemeng fir Kanner a Jugendlecher

Spillméiglechkeeten a Wunngebidder. D’DP wäert déi geziilt Ëmsetzung vu sougenannte verkéiersberouegte „Spillstroossen“ iwwerpréiwen. Mir wäerten dofir suergen, datt bei neie gréissere Lotissementer scho bei der Planifikatioun kannergerecht Spillzonen a Spillstroosse virgesi ginn. A bestoende Wunngebidder wëlle mir, wa méiglech, kannergerecht Spillzonen a Spillstroosse schafen.

Kanner a Jugendlecher musse matentscheede kënnen. D’DP wäert d’Konzept vum Kanner- a Jugendgemengerot weider fërderen. Sou Strukturen dierfe keng Alibifunktioun iwwerhuelen. Mir wëllen d’Iddie vun de Kanner eescht huelen a se, souwäit wéi méiglech, an Entscheedungsprozesser abannen. Bei Projeten, déi Kanner a Jugendlecher direkt betreffen, wéi bspw. der Gestaltung oder Ëmgestaltung vu Schoul- a Fräizäitanlagen, wäerte mir gemeinsamen Initiative vu Léierpersonal, sozio-erzéiereschem Fachpersonal, Kanner a Jugendlechen ganz seriö huelen. Mir wëllen zesumme mat de Kanner a Jugendleche vun der Gemeng erausfannen, wat d’Jugend interesséiert, wéi eng Fräizäitoffere feelen a wéi eng Verbesserunge méiglech sinn.

 „Jugend trëfft Alter“. Mir wëlle Jugendhaiser a Senioreverbänn motivéieren, gemeinsam Aktivitéiten ze organiséieren. Op dës Aart a Weis wëlle mir ënnerschiddlech Generatioune méi no zesumme bréngen an esou den Zesummenhalt an der Gesellschaft stäerken.

 

               

  1. Parrainage vun ëffentleche Gréngflächen

Parrainage fir ëffentlech Gréngflächen. Bierger, Schoulen an Entreprise sollen d’Méiglechkeet kréie fir e Parrainage fir ëffentlech Gréngflächen ze maachen, a sech esou kënnen ëm d’Planzen an d’Fleeg vu Gréngflächen (bspw. an hirer Strooss oder virun hirer Dier) bekëmmeren (Schoulgaart, Gemeinschaftsgaart, „urban gardening“).

 

6. Bezuelbare Wunnraum

Bezuelbare Wunnraum fir jonk Famillje mat Hëllef vun der Gemeng. Wunnraum a Bebauungsflächen an ëffentlecher Hand, solle prioritär u jonk Famillen a Stéit aus der eegener Gemeng goen. An zwar iwwer Erbpacht.

D’DP wäert ausserdeem de soziale Wunnengsbau weider ukuerbelen.

 

7. Méi maachen fir eeler Leit a Matbierger mat enger Behënnerung

Alternatiivt, flexibelt, behënnerten- an altersgerecht Wunnen an der Heemechtsgemeng. D’DP wäert bei méi grousse Lotissementer alternativ Wunnforme fir méi al, a Matbierger mat enger Behënnerung mat aplangen an dofir suergen, datt an der Noperschaft optimal sozial a medezinesch Infrastrukture bestinn.

Betreit Wunnen doheem, fir den drëtten Alter individuell gestalten ze kënnen. Betreit Wunnen ass e wichtege Bestanddeel vun der DP-Politik. Vill eeler Mënsche fillen sech doheem wuel a wëllen net aus hirem gewinnten Ëmfeld gerappt ginn. Dowéinst wäert d’DP d’Offer fir betreit Wunne weider ausbauen.

Generatiounenhaiser. Mir wëlle Wunnméiglechkeeten, sougenannte Generatiounenhaiser a Wunngemeinschafte schafen, an deene Jonk an Al zesummeliewen a sech géigesäiteg ënnerstëtze kënnen. Dës Wunnméiglechkeete sollen zu erschwéngleche Präisser ugebuede ginn.

 

8. Uerdentlech Ënnerstëtzung fir de Breedesport

Breedesport fir Al a Jonk. Sport gëtt net nëmmen an de Veräiner ugebueden, mee gëtt ëmmer méi oft vun eenzele Persounen oder a klenge Gruppe bedriwwen. D’DP wäert de Breedesport ënnerstëtzen, andeems mir Plaze fir Sport a Spill erhalen, bzw. schafen (z.B. Sport- a Futtballsplazen, uerdentlech Schëlter op Bëschweeër, Lafstrecken oder Vëlos- bzw. Moutainbikeweeër).

 

9. Ëffentlechen Transport: besser a méi attraktiv fir Jugendlecher

Ëffentlechen Transport nuets méi attraktiv gestalten. Besonnesch am Nuetsliewe feelt et dacks un Alternativen zum Auto(do mussen méi Night-buser agesaat ginn an evt. eng Nightrider card). Mir wëllen op vill befuerene Strecken d’Horaire vum ëffentlechen Transport upassen, fir esou virun allem Jugendlecher dovun ofzehalen, iwwermidd oder ënner Alkoholafloss mam Auto ze fueren. Dat bréngt eng wesentlech Verbesserung vun der Verkéierssécherheet.

 

10. Mobilité douce: Virfaart fir Cyclisten a Foussgänger

Vëlosweenetz ausbauen. D’DP wëll déi kommunal Offer u Vëlosweeër ausbauen. Virun allem Schoulen a beléifte Fräizäitanlage solle sécher mam Vëlo erreechbar sinn. Mir wäerten dofir méi en dichten a séchere Reseau u Vëlosweeër bauen.

Virfaart fir Cyclisten a Foussgänger. Vill besicht ëffentlech Plazen an Infrastrukture solle mat genuch Vëlosboxen a Stellplazen equipéiert ginn. Ähnlech wéi an der Stad Lëtzebuerg solle méi Gemenge Vëloen oder souguer E-Bikes ubidden, fir datt d’Bierger kuerz Strecken ouni Auto bewältege kënnen. Dëst kann a soll a Kooperatioun mat Nopeschgemenge geschéien.

 

11. Sécherheet : Autobunnsopfaart a méi Policepräsenz

Eis Prioritéit ass d’Autobunnsopfaart néi ze gestalte fir se méi Sécherheet an manner Stau.

Mir wëllen: De Verkéier berouegen. Geforepunkten entschäerfen an méi 30er Zonen aféieren. Méi enk mat den Nopeschgemengen zesumme schaffe fir Park&Ride Plazen ze schafen. Dës natierlech zukunftsorientéiert gestalten dass en Uschloss vum Tram méiglech wier.

Mir maachen eis staark fir eng besser Zesummenaarbecht mat der Police. Si soll méi präsent sinn a regelméisseg op Abrochs- a Verkéierssécherheet sensibiliséieren.

 

12. Kontakt Bierger/Gemeng: Déi digital Méiglechkeeten besser notzen

E-Gemenge maachen de Kontakt mam Bierger méi einfach. An de leschte Jore gouf scho munches gemaach, fir datt déi meescht Demanden an enger Gemeng kënnen online gemaach ginn. D’DP wäert d’Disponibilitéit vun der Gemeng online weider ausbauen an d’Benotzerfrëndlechkeet vun de Servicer verbesseren.

„Report-it“: Mir wëllen, ähnlech wéi d’Stad Lëtzebuerg, eng Onlinesoftware zur Verfügung stellen, wou d’Bierger kënne mellen, wann ëffentlech Infrastrukture musse gefléckt oder Plaze musse gebotzt ginn.

13. Méi eng transparent Politik

Gemengerotssëtzungen iwwerschneiden sech oft mat den Aarbechtszäiten. D’DP wëll, datt all d’Gemengerotssëtzunge gefilmt, a live iwwerdroe ginn oder zäitversat gekuckt kèenne ginn.

Online-Zougang zu Dokumenter: All politesch a verwaltungsrelevant Dokumenter, déi keng perséinlech Informatiounen enthalen, sollen onageschränkt iwwer d’Internetsäite vun de Gemengen disponibel sinn.

 

Dëst sinn eis realistesch Virschléi fir eis Gemeng!

Dir kennt awer och gär eisen ganzen Wahlprogramm liesen.

Zeckt och net falls dir Froen oder Ureegungen hutt.

Mat Häerz a Séil fir eis Gemeng!

Är DP-Kandidatinnen a Kandidaten